Alpinur - prace podwodne i hydrotechniczne

Projekt nr: /2.32/III/3.4/ZARR/W/I/16/06, pn.: "Wprowadzenie innowacji procesowo - produktowej do firmy ALPINUR Prace Podwodne i Hydrotechniczne" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Firma Alpinur wykonuje regulację rzek, budowę kanałów, wałów ochronnych, zapór i zbiorników wodnych, nawadnianie gleb suchych za pośrednictwem rowów itp. oraz odwadnianie gleb podmokłych za pomocą kanałów.

W pracach czerpalnych przy pompcy pogłębiarki pompowo-refulacyjnej stosujemy nowatorską efektywną metodę pozbywania się materiału gruntowego wykorzystując rękawy geowłókninowe, które separują wodę od osadów przepuszczając wodę z powrotem do systemu wodnego.