Alpinur - prace podwodne i hydrotechniczne

Projekt nr: /2.32/III/3.4/ZARR/W/I/16/06, pn.: "Wprowadzenie innowacji procesowo - produktowej do firmy ALPINUR Prace Podwodne i Hydrotechniczne" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Metodę Jet Grouting injekcję strumieniową 

stosujemy do: 

 • Wzmacniania podłoża pod nasypy drogowe i kolejowe, nawierzchnie lotniskowe oraz pod bezpośrednie fundamenty podpór obiektów mostowych;
 • Zwiększenie nośności podłoża uzyskuje się przy minimalnych robotach  ziemnych, wykorzystując grunt miejscowy,
 • Wzmacniania podłoża istniejących fundamentów
 • Wykonania ścian oporowych, także w bliskim sąsiedztwie budowli (rys.1)
 • Formowania kotew gruntowych,
 • Przeciwdziałania osuwiskom zboczy i skarp 
 • Formowania tymczasowych obudów tuneli,
 • Wykonania w gruncie wodoszczelnych grodzi, łącznie z korkami uszczelniającymi i wzmacniającymi dno wykopu
 • Formowania palisad chroniących filary mostowe przed podmyciami,
 • Wykonania szczelnych ekranów wokół wysypisk odpadów i do uszczelniania ich podłoży, w celu ochrony wody gruntowej przed skażeniami
   

 

powyższy opis oraz rysunki zaczerpnięto z publikacji :

Lekkie konstrukcje oporowe

autor Andrzej Jarominiak  

WKŁ Warszawa 2000.